สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2562

         วันที่ 7 พฤษภาคม  2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ครั้งที่ 4/2562  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มีผู้เข้าประชุม รวมทั้งสิ้น 140 คน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน,  การกำกับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางานต่อไป   ซึ่งก่อนเปิดการประชุม  ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT  และ O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประทศ  จากนั้น  ผู้ร่วมประชุม  ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  หลังการประชุมเสร็จสิ้นคาดหวังว่าจะทราบถึงปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของ  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  ให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง ให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่หน่วยงานต้องการอย่างมีจุดมุ่งหมาย