สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่  7  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ปี  พ.ศ. 2561  ในระยะเวลา  1  ปี  และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ปี  พ.ศ. 2561  ในระยะเวลา  1  ปี  และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  รวมทั้งกำหนดปฏิทินการประเมินครั้งที่  1  และครั้งที่  2