สพป.สกลนคร เขต 1 สร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปี 2567 โดยมี นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมไทสกล อาคารนิเทศ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การประชุมชี้แจงโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แนะแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ และการจัดทำรูปเล่มผลงานระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ในสังกัด 174 คน มีการบรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำเอกสารผลงาน (นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ) ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินรวมทั้งสิ้น 81 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.55 ประกอบด้วย ระดับเงิน จำนวน 35 แห่ง ระดับทอง จำนวน 28 แห่ง ระดับเพชร จำนวน 14 แห่ง และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 จำนวน 4 แห่ง

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา         ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านความมั่นคงและแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ภายใต้มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2) การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยค้นหา คัดกรองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ตามกลยุทธ์  4 ต้อง คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และต้องมีเครือข่าย 2  ไม่  คือ ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา 4) การอำนวยการ โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นประเด็นการตรวจราชการหรือการติดตาม         การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์ ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/sBmqG25D3bYU5jpY6

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย