สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  8  พฤษภาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมผู้บริหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption  Education)  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  113  คน  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช.  และการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption  Education)  ในการเรียนการสอน  ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา  2562  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายสุวิทย์  เรวิก  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้นางสาวรวีวรรณ  ยัญญจันทร์  และนางสาวมลวิภา  พุ่มนาค  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้