สพป.สิงห์บุรี รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ สังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวน 13 ราย

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวน 12 ราย แบ่งเป็น สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นางสาวภัสวีร์ เจริญถิรวิสิฐ นางสาวอรพรรณ พึ่งดี นางสาวลูกน้ำ ล้ำเลิศ นางสาวฉมชบา มีศิลป์ นางสาวศรัณภรณ์ มหาวงษ์ และนายรณกฤต เทียนสอาด สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวสาวิตรี ด้วงนุ้ย และนางสาววนิดา ไทยสถิตย์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเตชินท์ หิรัญวงศ์วรากุล และนายดำรงเกียรติ พลานุวาส สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสิรภัทร บัวใหญ่ และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวศิลาพร เผือกคล้าย และการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวปัทมา พวงประดับ ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุ พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทาง ระเบียบการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ โดยมี นางสุรินทร์ พวงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องเล็ก) สพป.สิงห์บุรี