สพป.สกลนคร เขต 2 อบรมครููโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ.088 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาดำเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัดและทุกสังกัดอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยนายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2562 …ชุลีพร/ภาพ/ข่าว