นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี และโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด