สพม.นครพนม ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับย้ายสับเปลี่ยน ผ่านระบบ Teacher Matching : TMS

วันพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับย้ายสับเปลี่ยน ผ่านระบบ Teacher Matching : TMS แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้ายให้กับ ข้าราชการครูฯ และเพื่อให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีดำเนินการย้ายผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่ซึ่งการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม