ประชุมทางไกล การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กุหลาบ เกลี้ยงชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย
นางธนัญญา หมันหลี รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสุภาวดี ขุมทอง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกล การดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านระบบ
วีดีโอคอนเฟอร์เน็นส์ ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยที่ เลขาธิการ กพฐ.
มอบหมายให้ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประะชุม จากนั้นว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้เสร็จสิ้นภารกิจ
จึงได้เข้าร่วมประชุมพบแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบาย
การขับเคลื่อนจุดเน้น และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ