สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ให้ครูผู้สอน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครู  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption  Education)  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จำนวน 113 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา  2562   โดยนางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   นางสาวปริญญา  บรรดาพิมพ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   และบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม