สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) รุ่นที่ 3 (โรงเรียนในอำเภอเลิงนกทา)

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) รุ่นที่ 3 (โรงเรียนในอำเภอเลิงนกทา) โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
กิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนในอำเภอกุดชุมและอำเภอไทยเจริญ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนในอำเภอทรายมูลและอำเภอป่าติ้ว
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม โรงเรียนในอำเภอเลิงนกทา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียน หรือผู้ผ่านการอบรมในการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกัน ต่อต้านการทุจริต มิให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2