สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจ ตัวแทนศูนย์สอบ ประธานสนามสอบ กรรมการกลาง และนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 สนามสอบ ใน 4 อำเภอ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สนามสอบโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (อำเภอเมือง) สนามสอบโรงเรียนบ้านเขาย้อย สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองชุมพล (อำเภอเขาย้อย) สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และสนามสอบโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192ฯ (อำเภอหนองหญ้าปล้อง) สนามสอบโรงเรียนบ้านแหลม สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ และสนามสอบโรงเรียนวัดบางขุนไทรฯ (อำเภอบ้านแหลม)

พร้อมนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบ นำโดย นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ ผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประจำศูนย์สอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรับ-ส่งข้อสอบ ประสานงานการจัดสอบ และอำนวยการในระดับศูนย์สอบ โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย