สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ประชุมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด นำโดย ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 โดยมีประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้ง 15 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5