นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เรียนรู้อุบัติภัย

วิทยากรจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอนให้นักเรียนเรียนรู้ ป้องกันและแก้ไข กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

1 2 3 4