สพป.นครราชสีมา เขต 5 พิจารณาขยายห้องเรียน ระดับชั้น ม.1

คณะกรรมการฯ สพป.นม.5  ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณา กรณีโรงเรียนด่านขุนทด  มีความประสงค์ขยายห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากมีนักเรียนสมัครเรียนจำนวนมาก

โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกสำรวจความพร้อมก่อนจัดการเรียนการสอนทางไกล

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเปิดเรียน

สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ

ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ  เพื่อความเป็นสิริมงคล

สมทบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณประโยชน์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

1 2 3 4 8