นายนฐกร แสงจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านหนองกก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายนฐกร แสงจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบนโยบาย 3 ข้อ ได้แก่ 1. กายภาพของโรงเรียน ให้สะอาด สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ข้อที่ 2. คุณภาพ ให้นำ 10 จุดเน้น และกิจกรรม 5+1 เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน และ 3. สัมพันธภาพ ให้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กร ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ