สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริฯ

ระหว่างวันที่ 10 -13 พฤษภาคม 2562 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผู้แทนหลักในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 ดำเนินการจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน