ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 14.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อม นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช และนางสาวภุลภญา ทัดแก้วมีกลิ่น ศึกษานิเทศก์ และนางสาวบุษบา เทพารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ  ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในห้วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรค จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุพลู และโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอก กฤษณ์ สีวะรา)

โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดเหนือ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์อาสาสมัครส่วนกลาง ด้านดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน คณะครูของโรงเรียน และนักเรียนทุนพระราชทาน จาก 2 โรงเรียน เข้าให้การต้อนรับและพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

:: โรงเรียนบ้านพุพลู ::

:: โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ สีวะรา) ::