สพป.สิงห์บุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล สวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน ปฏิญญาเขตสุจริต ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้พบปะพูดคุย และให้ข้อคิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน ร่วมร้องเพลงศึกษาบางระจันและเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน