สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับและสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมบรูด้า ท่าเรือภัตตาคาร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้ (๑) พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการรองรับและสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และ (๒) ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับและสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ