ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมกาตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกาตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การดำเนินการสอดรับกับแผนการตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงครบทุกประเด็น ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม และพัฒนาด้านการควบคุมภายในให้กับโรงเรียนหรือหน่วยตรวจ ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1