ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามแนวทาง 5 ส.

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามแนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เป็นการปลุกจิตสำนึกในความมีระเบียบวินัยของบุคลากรสำนักงาน สร้างความสามัคคี ความรักที่มีต่อองค์กร พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในอาคารสำนักงาน สะอาด สวยงาม เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ มีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1