ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้านของสถานศึกษา ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกำหนดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 4 – 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1