สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและประชุมรูปแบบออนไลน์สร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์     

ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และเวลา 13.00 น. ดำเนินการประชุมรูปแบบออนไลน์สร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ โดยมีนางมณีรัตน์   อินทร์คง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ รูปแบบการประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย ทบทวนความรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา แจ้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่ลงสู่สถานศึกษา ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่การส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น และการเรียนรู้ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา และครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕๖ คน

“การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถและมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และฝากทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องหลักสูตร” ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าว ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2