ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑ (โคกนาโก)

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑ (โคกนาโก)  โดยมี นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร  ผอ.รร.บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

การจัดประชุมสามัญประจำปี ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.  เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

๒.  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓.  เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความรัก ความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ข่าว

นายสุวิทย์  สุวรรณเพชร  ผอ.รร.บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)  :  ภาพ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2