สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 4  มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาตามความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นรายประเด็นครบจำนวน 24 ประเด็น ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2