ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๘ ราย

วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๘ ราย  พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท  มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การครองตน ครองตน ครองงาน  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนด้วยกระบวนการต่างๆ  อาทิ การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน  “ เก่ง ดี มีสุข” เพื่อให้ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  นำไปสู่การปฏิบัติและการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมี นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และ นางสาวจังกร จตุเทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย  ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2