สพม.36 จัดทำโครงการจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดทำโครงการจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เทิดไท้องค์ราชัญ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  เพื่อแสดงพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ทำความดี และมีส่วนร่วมในทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวม   ณ  วัดพระสิงห์  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว