พัทลุง 1 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีนายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับการตรวจ
ราชการรายงานข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ศริราณี พรหมบังเกิด