สพป.สิงห์บุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อมอบนโยบายและติดตามสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายสยาม สุ่มงาม นางสาวกุลธิดา อ่อนมี นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอนโยบาย จุดเน้นสำคัญ และแนวทางการปฏิบัติงาน จากทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี ซึ่งหัวข้อการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิเช่น การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1, งานประกันคุณภาพการศึกษา, การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 2025, การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน (LAS) ระดับ สพท. ปีการศึกษา 2566, การบริหารจัดการข้อมูลสารสรเทศทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา 2566, การลดภาระการประเมินของสถานศึกษา, แจ้งเวียนหนังสือส่วนราชการ, แจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุนรายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567, มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ, การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในทุกมิติ และความปลอดภัยในช่วงการปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี