ขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมศาสตร์พระราชาจากชุมชนสู่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.พลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางศรีสุดา  ทิพสิงห์  รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมประชุมในโอกาสที่ พลตรี พนาเวศ จันทรังษี  รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ”ศาสตร์พระราชาจากชุมชนสู่โรงเรียน”ประจำปี 2567  โดยนำความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์และนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารภายในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ