ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมพิธีมอบผ้าไตร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 1 เมษายน 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบผ้าไตรแก่ผู้ขอบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 24 ประจำปี 2567 ถวายเป็นพุทธบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราช วาระครบรอบ 667 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก