สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกยภาพครูแกนนำสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษานำคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการศึกษาและการดูแลนักเรียน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูแกนนำสร้างคนดีให้บ้านเมืองโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 31 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 62 คน และมีนางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 และคณะ เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1