สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และคณะกรรมการติตามฯ ลงพื้นที่ติดตาม

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. และช่วยกำกับ ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความพร้อมด้านอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และการป้องกันจุดเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา