สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA ๒๐๒๕) แบบออนไลน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ PISA ๒๐๒๕ ครั้งที่ ๒ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายกิติรัตน์ เบ้าลี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุม PISA 2005