รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ.

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน