การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1เพื่อรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของ สพฐ. เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมี พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ศริราณี พรหมบังเกิด