สพฐ. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่ สพม. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ” ในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
.
โอกาสนี้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” และ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “บทบาทภารกิจสำคัญของการพัฒนาโรงเรียน”
.
สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว จัดโดย สำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งการบูรณการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายและสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับชีวิตวัยเรียน รวมทั้งคำนึงถึงปัญหา ความแตกต่าง ความหลากหลาย และปรับแนวทางการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงตามบริบทในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด 78 เครือข่าย