รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566