ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563มอบกรอบแนวคิดในการพัฒนา ค่านิยมองค์กร คนสำราญ งานสำเร็จ ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ หลักยึดในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ป 3 ร เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน (คนดี มีปัญญา พาชีวิตเป็นสุข)แนวทางการขับเคลื่อน KALASIN 1 MODEL จุดเน้นสำคัญ (FOCUS) จากผลการปฏิบัติงาน (BEST PRACTICE) 1 ชิ้นงาน/กิจกรรม ต่อหน่วยงาน/คน ในระดับจังหวัดขึ้นไปต่อปีการศึกษา/ปีงบประมาณ

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

1 3 4 5 6 7 1,163