นายอัมพร พินะสา

ประวัติ นายอัมพร พินะสา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน