นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

ปี 2563 1 ต.ค. 63 – ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2563 18 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63       เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 18 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63        รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 9 เม.ย. 62 – 17 ธ.ค. 62         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2560 16 ต.ค. 60 – 8 เม.ย. 62        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2559 15 ธ.ค. 59 – 15 ต.ค. 60       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปี 2557 2 ต.ค. 57 – 14 ธ.ค. 59          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ปี 2554 26 ส.ค. 54 – 1 ต.ค. 57          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ปี 2552 28 ก.ย. 52 – 25 ส.ค. 54       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ธ.ค. 47 – 27 ก.ย. 52        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ก.ย. 47 – 21 ธ.ค. 47         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2546 13 พ.ค. 46 – 21 ก.ย. 49       หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าสองยาง สปจ.ตาก
ปี 2533 5 ก.พ. 33 – 12 พ.ค. 46        ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล สปจ.หนองคาย
ปี 2529 16 ม.ค. 30 – 4 ก.พ. 33         ครู โรงเรียนบ้านนาทราย สปอ.บึงกาฬ สปจ.หนองคาย
ปี 2527 21 ธ.ค. 27 – 15 ม.ค. 30         ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สปอ.เลิงนกทา สปจ.ยโสธร

การฝึกอบรมที่สำคัญ
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 (25 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2562) จัดโดย หน่วยราชการในพระองค์ 904
หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. 6) ปี พ.ศ. 2562 (ก.พ. – มิ.ย. 2562) จัดโดย สำนักงบประมาณ
หลักสูตร วปอ. รุ่น 60 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 (18 ก.ย. – 22 ต.ค. 2558) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 (18 ส.ค. 2556 ถึง 8 มี.ค. 2557) จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
ตระกูลมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2563
ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช. ) ปี พ.ศ. 2560
ตระกูลมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2554