สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) ประชุมปฏิบัติการออกแบบขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสถานศึกษา

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการออกแบบขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รวมจำนวน 132 คน เข้าร่วมประชุม และก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้นำผู้เข้าประชุมร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 จึงได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางให้สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในการนำแนวทางหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังและป้องกันการทุจริตกับนักเรียนทุกระดับให้เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตของประเทศชาติต่อไป