สพป.พังงา ร่วม Kick Off “โครงการสุขาดี มีความสุข”

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายนพพร ดีสมดู นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน และร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบ Zoom Meeting จาก โรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในเดือนพฤษภาคมนี้