สพป.พังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานเรื่องคุณธรรมในชั้นเรียน และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้าน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และผู้อื่น รวมถึงเป็นการตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี โดยมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีนายนพพร ดีสมดู รอง ผอ.สพป.พังงา ชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไกรสร สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา