สพป.พังงา ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นางสาวพจนา วานิชกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พังงา