สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางการวัดและประเมินผลฯ และสร้างความตระหนักในการลด 0 ร มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางการวัดและประเมินผลฯ และสร้างความตระหนักในการลด 0 ร มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน PISA 2025โดยมี นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ วิทยากรครูแกนนำในการพัฒนาความฉลาดรู้ 3 โมดุล (ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอ่าน) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ในโรงเรียนในสังกัด 39 โรงเรียน รวม 135 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์