สพม.7 เข้าร่วมรับชม VDO Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร กลุ่ม/หน่วย สังกัด สพม.7 เข้าร่วมรับชม VDO Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2562 ในเรื่องศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7