สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ลงพื้นที่ โรงเรียนลองวิทยา สำรวจความเสียหาย กรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ มอบหมาย นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางธมลวรรณ อริยะจักร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับ นางวราลักษณ์ แสงด้วง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ โรงเรียนลองวิทยา สำรวจความเสียหายและชี้แนะแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ กรณีโรงเรียนลองวิทยาได้รับผลกระทบจากวาตภัย ส่งผลให้อาคารเรียน บ้านพักครู ได้รับความเสียหาย จนส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ในการนี้นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา พร้อมคณะร่วมให้ข้อมูล ณ โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่