สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ , สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ (กกต.จังหวัดแพร่) , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดแพร่ (กอ.รมน.จังหวัดแพร่) , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 โรงเรียน จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ภายใต้ กิจกรรม “สพม.แพร่ ยืนหยัด ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนัก […]

1 2 3 5